logo
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ ถนนวังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5524 7304 - 5
รายละเอียด
พระราชวังจันทร์ เป็นพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์บางพระองค์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จพระราชสมภพและประทับเมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช ซึ่งขณะนั้นเมืองพิษณุโลก
มีฐานะเป็นเมืองสำคัญในการรักษาอาณาเขตกรุงศรีอยุธยาให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรู

กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ. 2537
ลักษณะเด่น
- ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นศาลาทรงไทยตรีมุขคอนกรีตเสริมเหล็ก กรมศิลปากร สร้างเสร็จเมื่อ
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระอิริยาบถประทับ
นั่งหลั่งทักษิโณทกจากพระสุวรรณภิงคาร ประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแคลง พ.ศ. 2127 เป็นพระองค์แรกของ
ประเทศไทย สถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลกและประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน
- ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทร์ ภายในจัดแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
เมืองพิษณุโลก พระราชวังจันทร์และการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- วัดวิหารทอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทร์ สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารสศรีสุคต-
ทศพลญาณบพิตร สูง 21 ศอก 14 นิ้ว หล่อด้วยสำริด ที่มีหลักฐานปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 3 ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานในวิหารวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร และเมื่อ พ.ศ. 2555 กรมศิลปากร
ได้หล่อพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตรจำลอง ขนาดสูง 10.52 เมตร หล่อด้วยปูน มาประดิษฐาน
ไว้ในวัดวิหารทองตามเดิม สันนิษฐานว่า วัดวิหารทองน่าจะสร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20 -21
- วัดศรีสุคต ตั้งอยู่ทศตะวันตกเฉียงใต้ นอกกำแพงพระราชวังจันทร์ สันนิษฐานว่าวัดศรีสุคต น่าจะเป็นวัด
ที่มีอยู่ก่อนการสร้างพระราชวังจันทร์ กำหนดอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20 - 21
- วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ นอกกำแพงพระราชวังจันทร์ ตำแหน่งของวัดขนานไปกับ
วัดศรีสุคตไปทางทิศใต้ประมาณ 65 เมตร กำหนดอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20 - 21
- สระสองห้อง เป็นสระน้ำโบราณคู่เมืองพิษณุโลก หลักฐานจากการขุดค้นบริเวณสระสองห้อง พบโบราณวัตถุ
สมัยอยุธยา สันนิษฐานว่าบริเวณสระสองห้อง เป็นพื้นที่พระราชอุทยานที่สัมพันธ์กับพระราชวังจันทร์สมัยแรก
จนกระทั่งถูกทิ้งร้างไป กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 - 23
ประวัติ
พระราชวังจันทร์ มีหลักฐานการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม 3 สมัย คือ
- พระราชวังจันทร์สมัยแรก กำหนดอายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 - 21 หรืออยู่ในช่วยสุโขทัยตอนปลาย -
อยุธยาตอนต้น
- พระราชวังจันทร์สมัยที่สอง กำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 เป็นช่วงเวลาที่มีการอยู่อาศัยใน
พระราชวังจันทร์อย่างยาวนานที่สุด
- พระราชวังจันทร์สมัยที่สาม โบราณสถานสมัยที่สาม (สมัยสุดท้าย) กำหนดอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22 - 23
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ ถนนวังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์
0 5524 7304 - 5
Facebook
https://www.facebook.com/ChanPalaceHistoricalCentre?ref=br_rs
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 09:00 - 16:00

วันอังคาร 09:00 - 16:00

วันพุธ 09:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00

วันศุกร์ 09:00 - 16:00

วันเสาร์ 09:00 - 16:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ศูนย์บริการสำหรับผู้พิการ
ทางลาด
ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
มีบริการรถเข็น
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ