ที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของทุกเมืองรอง
เชื่อมโยงเมืองหลัก ครอบคลุมทุกพื้นที่ประเทศ
ลำพูน
เชียงราย
มหาสารคาม
หนองคาย
นครศรีธรรมราช
กาญจนบุรี
สุราษฎร์ธานี
ตาก
พระนครศรีอยุธยา