logo
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอสิเกา (บ่อหินฟาร์มสเตย์/วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด)
เลขที่ 145/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 081 892 7440
รายละเอียด
- ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง หอยแมลงภู่
- การปลูหญ้าทะเล
- ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน
- การแปรรูปปลาเค็มกางมุ้ง/อาหารทะเล
- การจักสานเตยปาหนัน

โปรแกรมการท่องเที่ยว
- เดินทางถึงที่ทำการกลุ่ม ฟังบรรยายสรุปข้อมูลความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด
- เรียนรู้วิถีการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง
- ล่องเรือชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ศึกษาป่าชายเลน บ่อน้ำร้อน ชมอ่าวบุญคง ปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์อาหารปลาพะยูนในท้องทะเลตรัง ชมเกาะต่างๆ หาดทราย กลับเข้าที่พัก อาหารเย็น ตอนเช้าชมวิถีชุมชน กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลปลาเค็มกางมุ้ง กลุ่มจักสานเตยปาหนัน ซื้อของฝาก เดินทางกลับ

เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)
- หาดปากเม็ง 8 km.
- หาดหัวหิน 3 km.
- หาดราชมงคล 6 km.
หมายเหตุ การวัดระยะทางใช้จุดที่ทำการกลุ่มฯ เป็นจุดเริ่มต้น

สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร อาหารทะเล ปลาเค็มกางมุ้ง ผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนัน
ลักษณะเด่น
อำเภอบ่อหินเป็นชุมชนสังคมชนบทที่มีการผสมผสานระหว่างอาชีพการทำสวนยางพารากับอาชีพประมงชายฝั่ง
ประวัติ
บ่อหินฟาร์มสเตย์เป็นกิจกรรมด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชัง บ้านพรุจูด เน้นการเรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตรัง เกิดจากการรวมตัวของชุมชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน เริ่มต้นจากการพัฒนาที่พักอาศัยให้เป็นโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริการอาหารทะเลสดๆ ที่ได้จากการประมงและกระชังเลี้ยงปลา ตลอดจนการนำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล ชาวบ้านพรุจูดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และอาชีพด้านการประมง เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การทำประมงพื้นบ้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ 145/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
เบอร์โทรศัพท์
081 892 7440
Website
http://www.boahinfarmstay.com/
Facebook
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94-324639744336679/
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:30 - 16:30

วันจันทร์ 08:30 - 16:30

วันอังคาร 08:30 - 16:30

วันพุธ 08:30 - 16:30

วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:30

วันศุกร์ 08:30 - 16:30

วันเสาร์ 08:30 - 16:30

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ