logo
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2
ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
รายละเอียด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปิยะมิตร 2 หมูที่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง สมาชิกในหมู่บ้านทั้งหมดเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในปี พ.ศ. 2537สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้มีการปลูกไม้ดอกในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อทดแทนการนำเข้า หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพื้นที่บ้านปิยะมิตร ๒ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๘๐๐ เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๘ องศาเซลเซียส ดำเนินการสนองพระราชดำริ “โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยให้ทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่สูง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยนายเทียนฮก แซ่หวัง เป็นผู้มีอำนาจทำการแทน มีสมาชิก จำนวน 22 คน ดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ การผลิตสินค้า ได้แก่ ไม้ดอกและพืชผัก และการให้บริการท่องเที่ยว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2 ตั้งอยู่บนที่สูงส่งผลให้อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิทั้งปี 15-30 องศาเซลเซียส ภายในพื้นที่กว่า 10 ไร่ กลางภูเขาในหมู่บ้านปิยะมิตร 2 จึงเต็มไปด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด เช่น เบญจมาศ เยอร์บีร่า แกลดิโอลัส ฟิวเซีย ดาวเรือง ไฮเดรนเยีย มังกรคาบแก้ว หน้าวัว และกล้วยไม้
- รูปแบบวิธีการดำเนินกิจกรรม : เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวและบริการ
- วิถีชุมชน - ไทยจีน (สมาชิกในหมู่บ้านทั้งหมดเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย)
- การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว : แข่งขันจัดดอกไม้ แข่งขันจัดผลไม้ แข่งขันกินผลไม้

โปรแกรมการท่องเที่ยว
ชมไม้ดอกเมืองหนาว และร่วมเทศการผลไม้โอชา ณ แดนบุปผาเพริศพราย

เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)
เชื่อมโยงกับ               
1. บ่อน้ำร้อน             
2. อุโมงค์ปิยะมิตร 1 ระยะทาง 5 กม

สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน
ผักเมืองหนาว สมุนไพร
ลักษณะเด่น
1. มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส
2. เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประวัติ
-
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
Facebook
https://www.facebook.com/WinterFlowersGarden/
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:30 - 16:30

วันจันทร์ 08:30 - 16:30

วันอังคาร 08:30 - 16:30

วันพุธ 08:30 - 16:30

วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:30

วันศุกร์ 08:30 - 16:30

วันเสาร์ 08:30 - 16:30

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ